Động thái này được thực hiện do các hạn chế COVID-19 đang diễn ra, mở ra cơ hội cấp giấy phép một năm ở Florence, Gijon, Naples, San Diego, Seoul và Tel Aviv.